trang-trong.jpg

25/12/2014

Thông báo kế hoạch đấu thầu Mua sắm hàng hóa thường xuyên 2014

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị: BỆNH VIỆN TỪ DŨ

    - Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

    - Điện thoại: 08 – 54042829 hoặc 08 – 54042839

2. Tên dự án: Mua sắm hàng hoá thường xuyên năm 2014

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:

    - Quyết định số 5709 /QĐ-BVTD ngày 24 tháng 12 năm 2014 của bệnh viện Từ Dũ v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm hóa chất và dung dịch sát khuẩn năm 2014.

    - Quyết định số 5710 /QĐ-BVTD ngày 24 tháng 12 năm 2014 của bệnh viện Từ Dũ ký phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm vật tư y tế  năm 2014.

4. Chủ đầu tư: Bệnh viện Từ Dũ

5. Tổng mức đầu tư:

    - Gói thầu mua sắm hóa chất và dung dịch sát khuẩn năm 2014: 4.994.752.135 đồng

    - Gói thầu mua sắm vật tư y tế năm 2014: 3.056.947.540 đồng

 

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu

 

 

 

    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2014

Đại diện hợp pháp cơ quan đăng ký

GIÁM ĐỐC

(Đã ký) 

ThS. BS. Lê Quang Thanh