14173536_trang-trong.jpg

26/09/2017

Kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu 1

Gói thầu 1: Thuốc theo tên biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (Mua sắm trực tiếp lần 2 năm 2017)

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ  Quyết định số 5541/QĐ-SYT của Sở Y tế ngày 08/08/2017 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc không lựa chọn được nhà thầu và thuốc phát sinh trong quá trình điều trị thuộc gói thầu mua sắm thuốc năm 2016 (lần 2) của Bệnh viện Từ Dũ;

Căn cứ Quyết định số 2013/QĐ-BVTD ngày 19 tháng 09 năm 2017 của
Giám đốc bệnh viện Từ Dũ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu 1: Thuốc theo tên biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (Mua sắm trực tiếp lần 2 năm 2017),

Bệnh viện Từ Dũ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 1: Thuốc theo tên biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (Mua sắm trực tiếp lần 2 năm 2017) như sau:

- Số lượng sản phẩm được lựa chọn trúng thầu: 18 (đính kèm danh mục).

- Danh sách 04 nhà thầu trúng thầu và hoàn thiện ký kết hợp đồng bao gồm:

STT

Tên nhà thầu

1

Công ty cổ phần Dược Liệu Trung ương 2

2

Cty TNHH dược phẩm Việt Pháp

3

Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương

4

Công ty TNHH MTV Dược Liệu Trung ương 2

- Loại hợp đồng: hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.

Bệnh viện kính mời nhà thầu trúng thầu đến hoàn thiện ký kết hợp đồng trong vòng 05 ngày kể từ ngày thông báo, liên hệ tại khoa Dược - bệnh viện Từ Dũ, 284 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, số điện thoại 028 54042841 hoặc 028 54042829 (292)./.

Files đính kèm